Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
259
Tuần này:
328
Tháng này:
2761
Tất cả:
311052

LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THĂNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

Đăng lúc: 15:39:57 05/04/2019 (GMT+7)

Theo Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH, ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội về lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 633/SGDĐT - VP
     Thanh Hoá, ngày 26  tháng 3  năm 2019
         V/v nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương;
Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
 
                   Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, TP;
- Hiệu trưởng các trường THPT; THCS-THPT;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
 
 
Theo Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH, ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội về lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện như sau:
1. Thời gian nghỉ
-Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Quy định được nghỉ một ngày, song do ngày 10/3 (Âm lịch) trùng vào ngày Chủ Nhật (14/4/2019) nên được nghỉ bù ngày Thứ Hai (15/4/2019).
 Như vậy, nếu đơn vị và cơ sở giáo dục không làm việc, giảng dạy ngày Thứ Bảy thì nghỉ liên tục trong 03 ngày: 13-14-15/4 (Thứ Bảy, Chủ nhật và Thứ Hai); đơn vị, trường học làm việc, giảng dạy ngày Thứ Bảy thì nghỉ 02 ngày: 14-15/4/2019 (tức Chủ Nhật và Thứ Hai).
- Lễ Chiến thắng 30/4và Ngày Quốc tế Lao động 01/5
+ Đơn vị và cơ sở giáo dục không làm việc, giảng dạy ngày Thứ Bảy thì nghỉ liên tục trong 05 ngày, từ 27/4 đến hết ngày 01/5/2019 (gồm: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư). Ngày Thứ Bảy (04/5/2019) đi làm bù, dạy bù cho ngày Thứ Hai (29/4/2019). 
+ Đối với đơn vị, trường học làm việc, giảng dạy ngày Thứ Bảy thì nghỉ 04 ngày liên tục, gồm: 28, 29, 30/4 và 01/5/2019 (tức Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư). Ngày Chủ Nhật (05/5/2019) đi làm bù, dạy bù cho ngày Thứ Hai (29/4/2019). 
2. Trong thời gian nghỉ lễ thực hiện tốt các công việc
- Phân công cán bộ trực, bảo vệ cơ quan 24/24 giờ trong ngày; có phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất và an ninh trật tự;
         - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, tránh các tai nạn thương tích, rủi ro cho học sinh trong dịp lễ; 
          - Trong thời gian nghỉ lễ nếu đơn vị xảy ra sự cố đặc biệt thì báo cáo ngay với chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT (qua đồng chí Chánh Văn phòng Sở, điện thoại 0972 397 068) để kịp giải quyết.
          Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố, trường THPT, THCS - THPT, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc những nội dung đã hướng dẫn trên./.
 
 
   Nơi nhận:                                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (để thực hiện);                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC                                                             
- VP Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh                                                              
(để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);                                                                  (Đã ký)
- Các phòng Cơ quan Sở (để thực hiện);                                                          
- Lưu: VT, VP. 150 B. 
       
                                                                                                     Hoàng Văn Thi                                                          

Lịch công tác