Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
87
Tuần này:
319
Tháng này:
6706
Tất cả:
288899

THÔNG BÁO THÔNG TIN HỖ TRỢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020

Đăng lúc: 08:50:30 23/06/2020 (GMT+7)

Số: 1791/SGDĐT-QLĐT&GDTX V/v: thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020.

UBND TỈNH THANH HÓA
SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1791/SGDĐT-QLĐT&GDTX
V/v: thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020.
          
Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2020
                   Kính gửi:
-  Các trường THPT, các trường THCS-THPT;
-  Các trung tâm GDNN-GDTX;
-  Các trường CĐ, TC có dạy chương trình GDTX cấp THPT.
Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2189/BGDĐT-QLCL ngày 19/6/2020 về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020, nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020, với các nội dung như sau:
1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT
 - Email: hotrothi2020@moet.gov.vn; từ tháng 6/2020 đến ngày 23/9/2020.
- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.32181385.  
+ Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;  
+ Đợt 2: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 11/8/2020.
2. Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non như sau:
- Email: hotroxettuyen2020@moet.gov.vn; từ tháng 6/2020 đến ngày 28/2/2021.
- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.38694884.  
+ Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;  
+ Đợt 2: Từ ngày 8/9/2020 đến ngày 28/2/2021.
 2.2. Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (đơn vị) bố trí điện thoại, email, bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của đơn vị và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của đơn vị và phương tiện thông tin đại chúng khác.  
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, các trường THCS-THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, các trường cao đẳng và trung cấp có dạy chương trình GDTX cấp THPT thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu : VP, QLĐT&GDTX.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
Lê Văn Hoa

  

Lịch công tác