Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
259
Tuần này:
330
Tháng này:
2763
Tất cả:
311054

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017

Đăng lúc: 09:53:09 14/02/2017 (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 1704/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017; Căn cứ kế hoạch chuyên môn số 02/KH-TG 2 ngày 30 tháng 8 năm 2016 của trường THPT Tĩnh Gia 2 năm học 2016-2017. Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THPT Tĩnh Gia 2; Phát huy truyền thống "Dạy tốt - Học tốt - Kỷ cương - Nền nếp" trường THPT Tĩnh Gia 2 xây dựng kế hoạch Hội thảo Công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

 
 

 


Số:       /KH-TG2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Tĩnh Gia, ngày 04 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

Căn cứ Công văn số 1704/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch chuyên môn  số 02/KH-TG 2 ngày 30 tháng 8 năm 2016 của trường THPT Tĩnh Gia 2 năm học 2016-2017.

Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THPT Tĩnh Gia 2;

Phát huy truyền thống "Dạy tốt - Học tốt - Kỷ cương - Nền nếp" trường THPT Tĩnh Gia 2 xây dựng kế hoạch Hội thảo Công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Căn cứ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp làm sáng tỏ các đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay nói chung và thực tiễn công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở Trường THPT Tĩnh Gia 2 nói riêng.

2. Tạo điều kiện để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, từ đó nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh.

3. Định hướng đổi mới nội dung, phương pháp, xử lí tình huống sư phạm giúp giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện và nâng cao khả năng, nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao trong công tác.

4. Tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên trẻ, giáo viên những năm qua chủ nhiệm chưa tốt, bước đầu định hướng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo sinh thực tập sư phạm đang thực tập tại trường

II. NỘI DUNG

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính:

1. Đặc điểm, thuận lợi, khó khăn của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Các yêu cầu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp (nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường phổ thông).

3. Kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

4. Phương hướng, giải pháp bồi dưỡng năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên ở trường THPT Tĩnh Gia 2.

5. Giải quyết một số tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp và trong giảng dạy.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

1. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng trường THPT Tĩnh Gia 2 .

2. Thời gian: Tổ chức 14 giờ, thứ sáu, ngày 17/02/2017.

3. Thành phần: Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, GS TTSP.

* Đại biểu mời: Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.

4. Ban tổ chức Hội thảo

           Thầy Vũ Tiến Ca - Hiệu trưởng - Chủ tọa hội nghị

           Thầy Lê Việt Cường - Phó Hiệu trưởng.

 Thầy Nguyễn Thế Mạnh - Phó Hiệu trưởng

  Thầy Bùi Huy Dũng - Thư kí Hội đồng - Thư kí Hội nghị

Thông báo chuẩn bị tham luận, ý kiến phát biểu, tình huống, tham mưu sắp xếp báo cáo tham luận

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ

BGH

2

Chuẩn bị chương trình văn nghệ

Cô Nguyễn Quỳnh Nga

3

Khai mạc Hội thảo

Thầy Vũ Tiến Ca

4

Những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Một vài kinh nghiệm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh lớp chủ nhiệm

Đại diện tổ Toán - Tin

5

Tham luận: Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm

Đại diện tổ Sử - Địa - CD

6

Tham luận: Công tác tổ chức lớp và tổ chức sinh hoạt lớp của GVCN.

Đại diện tổ Lý - CN

7

Tham luận: Kinh nghiệm, kỹ năng giáo dục học sinh cá biệt, thuyết phục học sinh từ bỏ thói quen, hành vi xấu, chấp hành tốt nội qui của trường và luật pháp của Nhà nước.

Đại diện tổ Ngữ Văn

8

Vai trò của GVCN lớp trong công tác hướng nghiệp đối với học sinh.

Đại diện tổ TD - QP

9

Các yêu cầu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp và những biện pháp hỗ trợ phong trào học tập trong lớp chủ nhiệm.

Đại diện tổ Hóa - Sinh

10

Một số tình huống trong công tác chủ nhiệm lớp.

Đại diện tổ Tiếng Anh

11

Những ý kiến, kinh nghiệm khác…..

Các đại biểu tham gia Hội thảo

12

Kết luận Hội nghị

Thầy Vũ Tiến Ca

 

 

 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch Hội thảo chủ động chuẩn bị các tham luận, ý kiến tranh luận, tình huống sư phạm… để trình bày trong hội thảo phù hợp tình hình thực tế công tác chủ nhiệm lớp.

2. Thầy Nguyễn Thế Mạnh phân công chuẩn bị phòng Hội thảo: âm thanh; trang trí; trình chiếu, nước uống… (hoàn thành trước 10h sáng thứ sáu, ngày 17/02/2017).

3. Nguồn kinh phí tổ chức hội thảo trường chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

4. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc cần báo cáo trực tiếp với Đ/c Cường (PHT) để chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017 yêu cầu các bộ phận và các đ/c liên quan thực hiện nghiêm túc.

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                         Vũ Tiến CaTRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2

 
 

 

 


TIẾN TRÌNH HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

NĂM HỌC 2016 -2017

Ngày Hội thảo: Thứ 6, ngày 17/02/2017

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

14h00-14h05

Ổn định tổ chức

 

2

14h05-14h15

Chương trình văn nghệ chào mừng (có thể xen kẽ)

 

3

14h15-14h20

Khai mạc Hội thảo

 

4

14h20-14h30

Những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Một vài kinh nghiệm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh lớp chủ nhiệm

 

5

14h30-14h40

Tham luận: Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm

 

6

14h40-14h50

Tham luận: Công tác tổ chức lớp và tổ chức sinh hoạt lớp của GVCN.

 

7

 

14h50-15h00

Tham luận: Kinh nghiệm, kỹ năng giáo dục học sinh cá biệt, thuyết phục học sinh từ bỏ thói quen, hành vi xấu, chấp hành tốt nội qui của trường và luật pháp của Nhà nước.

 

8

15h00-15h10

Vai trò của GVCN lớp trong công tác hướng nghiệp đối với học sinh.

 

9

15h10-15h20

Nghỉ 10 phút

 

10

15h20-15h30

Các yêu cầu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp và những biện pháp hỗ trợ phong trào học tập trong lớp chủ nhiệm.

 

11

15h30-15h40

Một số tình huống trong công tác chủ nhiệm lớp.

 

12

15h40-16h20

Những ý kiến, kinh nghiệm và tình huống khác…..

 

13

16h30 – 16h40

Kết luận Hội nghị

 

 

                                                                                                           BAN TỔ CHỨC 

Lịch công tác