Truy cập

Hôm nay:
208
Hôm qua:
287
Tuần này:
792
Tháng này:
1419
Tất cả:
193078

THÔNG BÁO CÁC MÔN THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021

Đăng lúc: 10:04:23 30/10/2019 (GMT+7)

Sở GD&ĐT thông báo các môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

UBND TỈNH THANH HÓA            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 2948 /SGDĐT-GDTrH                           
V/v: Thông báo các môn thi vào lớp                  Thanh Hóa, ngày  29 tháng 10 năm 2019
        10 THPT năm học 2020-2021
 
          Kính gửi:
                        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
                        - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.
                      
Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020; Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo duc phổ thông và giáo dục thường xuyên; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo ngày 7/10/2019, về việc tăng cường công tác quản lí, tổ chức dạy và học, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo.
Giám đốc Sở thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như sau:
1. Số môn thi: 4 môn, gồm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn còn lại sẽ tổ chức bốc thăm trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.
2. Về cấu trúc đề thi các môn thi: Cấu trúc đề thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh áp dụng như năm học 2019-2020. Cấu trúc các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí (gửi kèm theo công văn này).
3. Về việc tổ chức kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 Sở sẽ có hướng dẫn sau.
          Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông triển khai nghiêm túc các nội dung trên.
 
 
Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo)                                                        (Đã kí)
- Các phòng, ban Sở (để phối hợp)
- Lưu: VT, GDTrH.                                                                 Phạm Thị Hằng                                                                                                                                                                         

Lịch công tác