Truy cập

Hôm nay:
25
Hôm qua:
140
Tuần này:
25
Tháng này:
976
Tất cả:
152276

Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBGV-Người lao động năm học 2019-2020

Đăng lúc: 15:21:44 11/09/2019 (GMT+7)

 
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 

                   
                   
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức - người lao động
 năm học 2019 - 2020
 
          I. Mục đích yêu cầu, nguyên tắc:
1. Mục đích, yêu cầu:
          - Hội nghị là hình thức dân chủ trực tiếp để CB,CC,VC tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, tập hợp sức mạnh tập thể của đơn vị và năng lực của mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.
- Thông qua Hội nghị phát động các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và triển khai thực hiện các cuộc vận động như “Học tập và Làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm”, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Trên cơ sở đánh giá thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2019 - 2020, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo”.
2. Nguyên tắc:
- Hội nghị tiến hành dân chủ, đảm bảo các nội dung quy định tại điều 5, Nghị định 04/2015/NĐ-CP
- Hội nghị được tiến hành hợp lệ khi có ít nhất 2/3 CB, CC,VC (kể cả người hợp đồng lao động dài hạn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP).
- Nghị quyết, quyết định của Hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.
II. Công tác chuẩn bị:
1. Hiệu trưởng, BGH chuẩn bị:
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Đánh giá kết quả thực hiện Điều lệ nhà trường, Quy chế dân chủ (3 công khai, 4 kiểm tra), hoạt động tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ. Dự thảo mới hoặc bổ sung các nội quy, quy chế.
2. BCH Công đoàn chuẩn bị:
- Báo cáo kết quả đạt được và dự thảo kế hoạch năm mới thực hiện các phong trào thi đua“Hai tốt”, và triển khai thực hiện các cuộc vận động như “Học tập và àm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  công tác xã hội , nhân đạo, từ thiện...., dự thảo bản giao ước thi đua, chỉ đạo Ban TTND chuẩn bị các báo cáo, nhân sự để chuẩn bị bầu cử.
          - Tổng hợp kết quả đăng kí thi đua cá nhân, đăng kí thi đua của các tập thể.
- Tập hợp ý kiến của hội nghị cấp tổ.
3. Tổ chức họp chuẩn bị Hội nghị:
* Hội nghị CBCC: - Thời gian: 8h00 ngày 09/9/2019.
-Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, kế toán, Thư ký Hội đồng.
* Họp tố CM: Tiến hành từ ngày 09/9/2019 - 12/9/2019. Tiến hành đăng ký thi đua cho tổ viên, tổng hợp ý kiến.
4. Hội nghị chính thức: Vào lúc 7h00, ngày 14/9/2019.
- Nội dung tổ chức Hội nghị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1056/HDLT- SGD&ĐT-CĐN, ngày 06tháng 9 năm 2018  về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019.
- Dự kiến đoàn chủ tịch gồm 3 người, đoàn thư ký 2 người.
*Chương trình hội nghị:
- Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký. Mời đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc.
- Thông qua chương trình và quy chế hội nghị.
- Hiệu trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019, Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
- Báo cáo Quy chế thi đua, Quy chế chi tiêu nội bộ (Sửa đổi bổ sung)
- Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua, phát động các phong trào thi đua năm học 2019 - 2020.
- Hội nghị thảo luận các văn bản, báo cáo, đề xuất, kiến nghị.
- Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn giải đáp các thắc mắc,kiến nghị, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBGV-NV.
- Thông qua nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của của đơn vị theo quy định.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban TTND năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020.
- Bầu Ban TTND, bầu bổ sung.
- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Khen thưởng, phát động phong trào thi đua trong năm học mới.
- Phát biểu của lãnh đạo đại biểu dự hội nghị.
- Thông qua nghị quyết Hội nghị.
- Bế mạc.
*Kinh phí hội nghị: Từ nguồn ngân sách hoạt động của đơn vị.
      5. Phân công chuẩn bị Hội nghị:
- Chuẩn bị chương trình, dẫn chương trình: Đ/c Hoàng.
- Trang trí Hội trường, âm thanh, nước uống, tiếp khách: CĐGV, tổ Văn phòng
- Mời lãnh đạo CĐN, TT Hội CMHS
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng: Theo kế hoạch của trường và Công đoàn, sắp xếp thời gian tổ chức hội nghị tổ đúng thời gian quy định, chuẩn bị đảm bảo các văn bản phục vụ hội nghị.
2. Đối với các cá nhân được phân công chuẩn bị hội nghị: Phối hợp triển khai thực hiện hội nghị đạt kết quả tốt nhất. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ theo kế hoạch phân công. Trong quá trình thực hiện thường xuyên tham mưu HT và CTCĐ để được hướng dẫn.
3. Công tác sau hội nghị:
-Thư ký HĐ trường hoàn thiện hồ sơ và báo cáo kết quả hội nghị.
-Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường có trách nhiệm triển khai đôn đốc tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị. Định kỳ 6 tháng tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, thông báo đến toàn thể CBGV-NV nhà trường.
Trên đây là kế hoạch Hội nghị CB, CC,VC trường THPT Tĩnh Gia 2, năm học 2019 - 2020. Đề nghị CBGV - NV nhà trường nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì trao đổi với Hiệu trưởng và BCH Công đoàn để giải quyết.
 
 
                                                           [
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Bá Hoàng
 
 
 
                              HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                        Lê Việt Cường
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Lịch công tác